Gegevens vereist door de Nederlandse Belastingdienst voor publicatie ANBI instellingen

 1. Naam van de instelling
  Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm
 2. RSIN nummer
  823824950
 3. Contactgegevens
  Het post en bezoekers adres is Avda Doctor Severo Ochoa 10, 03503  Benidorm, Spanje
  Het email adres van het secretariaat is: kerkelijkbureau@kerkinbenidorm.nl
  Giften etc. kunnen overgemaakt worden op het volgende IBAN bankrekeningnummer NL60 INGB 0004499449
 4. Doel
  De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm heeft als doel een kerk te zijn voor al haar leden die in de omgeving van Benidorm wonen of tijdelijk wonen, overwinteren of hier op bezoek zijn. Leden uit elke kerkelijke richting (denominatie) zijn welkom om lid te worden.
 5. Werkwijze
  Het doel wordt bereikt door een wekelijkse dienst op zondag te houden die geleid wordt door een Nederlands sprekende predikant. Leden en bezoekers zijn welkom om deze dienst bij te wonen. Ook is het mogelijk om de diensten online te volgen. Door de week wordt een programma van kerkelijke en recreatieve activiteiten uitgevoerd.
 6. Missie
  De missie van de NIGB is het in stand houden van een christelijk kerk in Benidorm waarbij de diensten toegankelijk zijn voor alle christelijke richtingen (denominaties).
 7. Beleid
  Het beleid is een kerk te zijn die gedragen wordt door haar leden. Een kerkenraad vormt het bestuur en haar beleid is: goed bestuur dat transparant is naar de leden. Vele commissies dragen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Goede communicatie is essentieel en wordt uitgevoerd.
 8. Financiën
  Beheer: onze financiën worden beheerd door de kerkenraad, die de uitvoering in handen legt van een financiële commissie, welke een onderdeel is van de Commissie van Beheer. In deze commissie hebben een coördinator, de penningmeester, de betaalmeesters en de voorzitter van de CvB zitting namens de kerkenraad. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement en een functiebeschrijving. Daarnaast worden deze gremia gecontroleerd door de Commissie van Controle die elk jaar bij de Algemene Ledenvergadering wordt gekozen, vastgesteld of aangevuld.

  Werving van inkomsten: inkomsten worden verkregen door vrijwillige bijdragen en giften; collecten; schenkingen, erfstellingen, legaten en overige inkomsten.

  Balans, inkomsten en uitgaven: de jaarrekening en begroting  geven een duidelijk overzicht van de baten en lasten van de NIGB, zowel van heden als in de nabije toekomst. Jaarrekening  en begroting   worden tijdens de jaarvergadering in het eerste kwartaal van het jaar besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

  Beloningsbeleid: bestuurders en andere vrijwilligers die een functie hebben in dit kerkgenootschap, ontvangen geen beloning voor de door hen ten behoeve van het kerkgenootschap verrichtte werkzaamheden. Voor de werkzaamheden  in het kerkelijk centrum “Het Anker” is een kosteres aangesteld die een parttime baan heeft. Haar verdiensten zijn conform gelijkwaardige betrekkingen en in overeenstemming met de Spaanse regels. Een Spaans administratiebureau regelt deze zaken.

 9. Jaarverslag
  Het jaarverslag geeft steeds een uitvoerig verslag van de activiteiten en wordt aan de leden vóór de jaarvergadering ter beschikking gesteld. Elke zondag vindt een eredienst plaats in het kerkgebouw. Door de week zijn er veel activiteiten. In de Schakel, het gemeenteblad dat plm. 10x per jaar uitkomt, zijn de actuele activiteiten te vinden. De Schakels staan vermeld op de website van de NIGB.
 10. Opheffing van de gemeente
  Mocht op enig moment tot opheffing van de gemeente worden overgegaan, dan zal de liquidatie geschieden door de fungerende kerkenraad. De na betaling van schulden resterende bezittingen zullen dan – met inachtneming van de Spaanse wetgeving – worden overgedragen aan de Stichting IPNZE en/of een Spaanse Evangelische gemeente en/of diaconale en sociale projecten welke voordien reeds door de gemeente werden gesteund.